Oog voor voedsel, hart voor mensen!

ANBI

RSIN nr 8200.42.821

Beloningsbeleid Voedselbank Zuidoost-Drenthe

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe hanteert als beloningsbeleid: geen vergoedingen voor de medewerkers.Voor aantoonbaar gemaakte kosten zal een vergoeding gedaan worden op basis verantwoorde fiscale regels.

Emmen, april 2017

voorzitter:                              secretaris:

Harrie Timmerman                 Riet de Boer

Beleidsplan Voedselbank Zuidoost-Drenthe

De Voedselbank Zuidoost-Drenthe onderschrijft de missie, de visie ,de kernwaarden en de hoofddoelstellingen zoals geformuleerd door de vereniging Voedselbanken Nederland.

De missie

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

De visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoede grens.  De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden. Voedseloverschotten worden bestreden en komen bij mensen die het hard nodig hebben, en door de overschotten uit de markt te halen wordt het milieu minder belast.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. De voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

We werken uitsluitend met vrijwilligers
We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
We zijn neutraal en onafhankelijk (burgers voor burgers)
We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstelling

Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Doelstelling Voedselbank Zuid-Oost Drenthe 2017

Clienten

Verbeteren informatie/communicatie  door overgaan op het landelijk gebruikelijke automatiseringsprogramma voor de clienten administratie.

Nagaan waarom clienten niet altijd een pakket ophalen. Gezien de strenge selectie nemen wij aan dat iedereen die voor een pakket in aanmerking komt dat ook hard nodig heeft. Toch worden er bij uitgiften pakketten niet opgehaald zonder melding wat hier de reden voor is. Dit betekend dat een aantal beperkt houdbare producten moeten worden weg gegooid. We willen achterhalen wat hier de reden van is.

Vrijwilligers

We zullen onze vrijwilligers via een vrijwilligers overéénkomst her inventariseren met een juiste functieomschrijving.

Ook moeten we zorgen dat er voldoende vrijwilligers bereid zijn om mee te werken binnen de voedselbank.  De huidige gemiddelde leeftijd vraagt om aktie. Ook zullen we de huidige structuur en organisatie nog eens doorlichten om te zien of er verbeterpunten zijn.

Voedselwerving 

We zullen ons inzetten om verse groenten en fruit in de pakketten te krijgen. We hebben een goede samenwerking met de stichting voedseltuin die ons voorziet in verse aanvoer.

Voedselveiligheid

Ook in 2017 werken we verder aan de eisen die de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) stelt aan participanten in de voedselketen. We kunnen op deze manier onze kwetsbare doelgroep nog beter van kwalitatief goed en veilig voedsel voorzien.

 

Jaarrekening Voedselbank Zuidoost-Drenthe

Bekijk hier de jaarrekeningen >

 

VOEDSELBANK ZUID-OOST DRENTHE JAARREKENING  2016.
Inkomsten Uitgaven
Banksaldo per 01-01-2016 4.229,18 Huisvestingskosten
Betemmingsreservering 47.500,00 10 Huur 20.259,66
11 Gas 1.895,00
100 Subsidie Emmen 12.500,00 12 Water 121,20
101 Subsidie Coevorden 3.000,00 13 Inventariskosten 569,35
102 Subsidie Borger/ 3.000,00 14 Gem.Belastingen 207,35
               Odoorn. 23.052,56
103 Giften Bedrijven 13.450,34 Transportkosten
104 Giften Particulieren/ 10.775,07 23 Belasting 5.178,00
           Kerken 25 Verzekering 1.747,41
26 Brandstof 1.781,85
108 Donatie St.Ned. 9.746,96 27 Onderhoud 3.034,16
Voedselbank 11741,42 11.741,42
110 Essent teruggave 877,74
106 Rente 209,98 Kantoorkosten
30 Bankkosten 133,56
108 Bestemming Voedsel 31 Telefoonkosten 367,22
                       tuin. 14.733,50 32 Kantoorkosten 142,50
643,28
Overige kosten
40 Onkosten vrijwilligers 7.761,35
41 Advertentie kosten 275,28
42 Keuringsdienst van 199,65
                   Waren
43 Accountskosten 431,97
8.668,25
50 Inkoop goederen
Ned.Voedselbank 5.985,00
60 Afdracht Voedseltuin 16.443,50
0 Bestemmings reservering 45.000,00
Banksaldo 31-12-2016 8.488,76
Totaal 120.022,77 120022,77