Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Stichting Voedseltuin Emmen

 

Voedselbank heeft een eigen moestuin…

Voedselbank Zuidoost-Drenthe krijgt voedsel geleverd van een stichting die een moestuin beheerd.  Het Emmer bedrijf Drentea heeft hiervoor een perceel grond van ca een hectare beschikbaar gesteld.

Dit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Er is sprake van een ‘ecologische’ moestuin. Dit komt onder meer tot uiting in de manier van grondbewerking, bemesting en onkruidbestrijding. Het zal allemaal zoveel als  mogelijk op milieuvriendelijke wijze gebeuren. Klanten van de Voedselbank worden bij het onderhoud en het oogsten van de gewassen  betrokken.

De Voedselbank-tuin vormt onderdeel van het zgh ‘GreenField’: een 20.000 vierkante meter groot tuin- en parklandschap met alle kenmerken van een zogehetn ‘groene techniek’. De gekweekte gewassen,  waaronder hennep en bloemrijke mengsels, vormen een belangrijke grondstof voor de door Drentea geproduceerde materialen, als panelen en kantoormeubilair. De  Voedselbanktuin past volgens de bedrijfsdirectie uitstekend bij dit milieuvriendelijke project.

Zowel Voedselbank als Drentea spreken van een unieke samenwerking. ,,Onze visie en doelstellingen sluiten goed bij elkaar aan. De voedselbank beschikt via deze eco-moestuin over ‘gezonde groenten’ voor haar klanten’’, zegt Harrie Timmerman.

De realisering van het project werd financieel mede mogelijk gemaakt door het beschikbaar stellen van de benodigde gronden door Drentea, financiële bijdragen van de gemeente en EOP Klazienaveen, het gratis verzorgen van de oprichtingsakte met statuten en inschrijving bij de KvK door notariskantoor Rosenbaum uit Emmen en het met fikse korting leveren van een blokhut door het bedrijf Q&S uit Meppen

 

Algemene gegevens

Rsin / fiscaal nummer 8562.22.501
Kamer van Koophandel 65700880
secretariaat Canadastraat 17, 7815 XZ Emmen

 

‘Stichting Voedseltuin Emmen’

Onbezoldigde bestuurders

 • Voorzitter, mr. J.H. Einhaus, (11-02-1949), miv 30-03-2016, gezamenlijk bevoegd.
 • Secretaris, dhr. G. Luimes, (13-06-1941), miv 30-03-2016, gezamenlijk bevoegd.
 • Penningmeester, W. Hartman, (10-06-1936), miv 30-03-2016, gezamenlijk bevoegd.
 • Contact/intermediair Voedselbank: Harrie Timmerman

Doelstelling

Zonder winstoogmerk een uitgebreide moestuin op te zetten, te onderhouden en te exploiteren van welke moestuin de opbrengsten ten goede komen van de klanten van de Voedselbank Emmen; Met een eventueel exploitatieoverschot de Voedselbank Emmen te ondersteunen.

Beleidsplan

 

Algemene uitgangspunten

 • Eén van de doelstellingen van (VOEDSELPRODUCTIE T .B.V. CONSUMENTEN DIE EEN VOEDSELPAKKET ONTVANGEN EN EEN AANVULLING IS VAN VERSPRODUCTEN
 • VERSCHILLENDE MENSEN DIE EEN PAKKET ONTVANGEN ZULLEN OOK MEEHELPEN ALS VRIJWILLIGER IN DE TUIN…)
 • (…).
 • De fondsen van de Stichting zijn afkomstig uit ( SUBSIDIE VAN DE GEMEENTE EN DOOR SPONSOREN EN GIFTEN …).
 • Daarnaast kunnen derden (particulieren of sponsoren) schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten aan de Stichting verstrekken.

Procedures

 • Optioneel

 

Beleidsplan 2016-2017

Het bestuur van Stichting Voedseltuin Emmen heeft de volgende bestedingsdoelen geselecteerd:

 • (HET INRICHTEN VAN DE TUIN MET MEEDEWERKING VAN VRIJWILLIGERS
 • HET PLAATSEN VAN EEN ONDERKOMEN (BLOKHUT ) T.B.V OPSLAG MATEREALEN EN KLEEDRUIMTE
 • PLANNING MET DE VRIJWILLIGERS VOOR EEN GOEDE WERKVERDELING
 • OPEN DAG TE ORGANISEREN VOOR SPONSOREN EN PUBLIEK TE LATEN ZIEN DE DOELSTELLING DIE WIJ NASTREVEN.…);
 • (…).
 • (…).
 • Voorts kan incidenteel en ad hoc een aantal andere doelen worden gesteund.

Uitgeoefende activiteiten 2016
Ten behoeve van Stichting Voedseltuin Emmen:

Heeft (…) plaatsgevonden o.a. door middel van activiteiten  ( 2016 WAS EEN PROEFJAAR EN IS DE TUIN GESCHIKT GEMAAKT VOOR BEPLANTING VAN ALLERLEI GROENTEN ,GRONDVERBETERING ,STRUCTUUR ,BEMESTING DRAINAGE ENZ…);

Zijn gelden bijeengebracht met (…), een bijdrage van (…) en door giften.

 

 

Financiële verantwoording 2016

Staat van herkomst en bestedingen

Inkomsten 2016 2015
Subsidie Gemeente Emmen/ Klazienaveen 6.824 5.000
Giften 1.000
Overige
TOTAAL 6.824 6.000
Uitgaven
Grondbewerking -14.087 – 1.117
Pootgoed -1.591 0
Bankkosten -149 -32
Overig -266 0
TOTAAL -16.093 -1.149

Balans  per 1 december 2016

Activa 31 december 2016  31 december 2015
Rekening-cour. NL45RABO0309132231 2.965 12.234
Spaarrekening  NL61RABO3036118454 0 0
Vorderingen 0 0
TOTAAL 2.965 12.234
Passiva
Eigen vermogen 2.965 12.234
Schulden 0 0
TOTAAL 2.965 12.234