Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Stichting Voedseltuin Emmen

 

Voedselbank krijgt voedsel uit moestuin…

Voedselbank Zuidoost-Drenthe krijgt voedsel geleverd van een stichting die een moestuin beheerd.  Het Emmer bedrijf Drentea heeft hiervoor een perceel grond van ca een hectare beschikbaar gesteld.

Dit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Er is sprake van een ‘ecologische’ moestuin. Dit komt onder meer tot uiting in de manier van grondbewerking, bemesting en onkruidbestrijding. Het zal allemaal zoveel als  mogelijk op milieuvriendelijke wijze gebeuren. Klanten van de Voedselbank worden bij het onderhoud en het oogsten van de gewassen  betrokken.

De Voedseltuin vormt onderdeel van het zgh ‘GreenField’: een 20.000 vierkante meter groot tuin- en parklandschap met alle kenmerken van een zogeheten ‘groene techniek’. De gekweekte gewassen,  waaronder hennep en bloemrijke mengsels, vormen een belangrijke grondstof voor de door Drentea geproduceerde materialen, als panelen en kantoormeubilair. De  Voedseltuin past volgens de bedrijfsdirectie uitstekend bij dit milieuvriendelijke project.

Zowel Voedselbank als Drentea spreken van een unieke samenwerking. ,Onze visie en doelstellingen sluiten goed bij elkaar aan. Een eco-moestuin over ‘gezonde groenten’ voor de klanten van onze voedselbank,

De realisering van het project werd financieel mede mogelijk gemaakt door het beschikbaar stellen van de benodigde gronden door Drentea, financiële bijdragen van de gemeente en EOP Klazienaveen, het gratis verzorgen van de oprichtingsakte met statuten en inschrijving bij de KvK door notariskantoor Rosenbaum uit Emmen en het met fikse korting leveren van een blokhut door het bedrijf Q&S uit Meppen

Algemene gegevens

Rsin / fiscaal nummer 8562.22.501
Kamer van Koophandel 65700880
secretariaat  voedseltuinemmen@gmail.com

 

‘Stichting Voedseltuin Emmen’

Onbezoldigde bestuurders

 • Voorzitter,             Rob Heinen
 • Secretaris,            Inka van der Velde-Duiker
 • Penningmeester, Peter van Dinter

Doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zonder winstoogmerk een uitgebreide moestuin op te zetten, te onderhouden en te exploiteren van welke moestuin de opbrengsten ten goede komen van de klanten van de Voedselbank Emmen; Met een eventueel exploitatieoverschot de Voedselbank Emmen te ondersteunen.

Algemene uitgangspunten

 • Eén van de doelstellingen van VOEDSELPRODUCTIE T.B.V. CONSUMENTEN DIE EEN VOEDSELPAKKET ONTVANGEN EN EEN AANVULLING IS VAN VERSPRODUCTEN
 • De fondsen van de Stichting zijn afkomstig uit SUBSIDIE VAN DE GEMEENTE EN DOOR SPONSOREN EN GIFTEN
 • Daarnaast kunnen derden (particulieren of sponsoren) schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten aan de Stichting verstrekken.

Beleidsplan 2016-2017

Het bestuur van Stichting Voedseltuin Emmen heeft de volgende bestedingsdoelen geselecteerd:

 • HET INRICHTEN VAN DE TUIN MET MEDEWERKING VAN VRIJWILLIGERS
 • HET PLAATSEN VAN EEN ONDERKOMEN (BLOKHUT ) T.B.V OPSLAG MATERIALEN EN KLEEDRUIMTE
 • PLANNING MET DE VRIJWILLIGERS VOOR EEN GOEDE WERKVERDELING
 • OPEN DAG TE ORGANISEREN VOOR SPONSOREN EN PUBLIEK TE LATEN ZIEN DE DOELSTELLING DIE WIJ NASTREVEN
 • Voorts kan incidenteel en ad hoc een aantal andere doelen worden gesteund.

Financiële verantwoording 2019

Inkomsten Realisatie 2019 Begroting 2019 2018
Subsidie Gemeente Emmen / Klazienaveen          15.000,00
Giften

Overige

            4.732,27             2.500,00                      ‐

TOTAAL                                                                                         4.732,27                          2.500,00                          15.000,00

Uitgaven

2019

Begroting 2019

2018

Grondbewerking               ‐618,86           ‐1.000,00               ‐634,14
Pootgoed           ‐1.769,73           ‐2.200,00           ‐1.591,32
Gereedschappen               ‐105,74               ‐200,00               ‐474,07
Arbeidsinzet en reactivering           ‐4.174,50           ‐4.000,00
Bankkosten               ‐119,13               ‐140,00               ‐129,35
Overig               ‐118,83               ‐460,00               ‐519,80
TOTAAL                      ‐           ‐6.906,79           ‐8.000,00           ‐3.348,68
SALDO INKOMSTEN EN UITGAVEN

BALANS PER 31 DECEMBER

Activa

Rekening‐courant NL45 RABO 0309 1322 31 Spaarrekening NL61 RABO 3036 1184 54

TOTAAL

          ‐2.174,52

3.756,92          10.825,75

         14.582,67

          ‐5.500,00

257,19          11.000,00

         11.257,19

         11.651,32

1.757,19          15.000,00

         16.757,19

Passiva             2.174,52
Eigen vermogen             3.756,92                257,19             1.757,19
Voorziening continuiteit arbeidsinzet          10.825,75          11.000,00          15.000,00
TOTAAL          14.582,67          11.257,19          16.757,19