Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Privacy

Privacyverklaring

 

Verwerking persoonsgegevens cliënten Voedselbank Zuidoost-Drenthe

Bij de start van de verstrekking van voedselpakketten aan een cliënt van de Voedselbank Zuidoost Drenthe wordt een aantal persoonsgegevens geregistreerd. Dat gebeurt door de medewerker van de Voedselbank die de ingediende aanvraag beoordeeld.

De Voedselbank Zuidoost Drenthe is wettelijk verplicht de persoonsgegevens goed te beschermen en wil daar ook naar handelen. In deze verklaring, die u uitgereikt/toegestuurd wordt zodra u als cliënt bent toegelaten, leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, en hoe wij deze verzamelen, gebruiken, opslaan en delen, ook wel genoemd het verwerken van uw gegevens. Dit verwerken gebeurt volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Door uw handtekening op het toestemmingsformulier gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken.

 

Welke persoonsgegevens vragen wij van u?

Cliënten wordt bij de inschrijving gevraagd naar:

 • Achternaam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Samenstelling van het huishouden en daarbij behorende bovengenoemde persoonsgegevens
 • Straatnaam
 • Postcode
 • Woon-/verblijfplaats
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Alle inkomstenbronnen van uw huishouden en de hoogte daarvan
 • Alle vaste lasten die noodzakelijk zijn in het kader van uw huishouding
 • Eventuele dieet-/allergiegegevens
 • Contactgegevens van de organisatie die de bewind voering uitvoert
 • Akkoordverklaring en ondertekening van het toestemmingsformulier

 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

 • Om onze cliëntenadministratie kloppend te houden zodat elke week de juiste pakketten uitgegeven kunnen worden
 • Om de uitgiftepunten tweewekelijks te kunnen voorzien van correcte uitgiftelijsten
 • Om u desgewenst mededelingen toe te kunnen sturen die voor uw situatie van belang kunnen zijn
 • Om u te kunnen wijzen op diensten van andere organisaties waarvoor u wellicht in aanmerking kunt komen, zoals De Jarige Job, Stichting Leergeld, Leger des Heils
 • Om u te kunnen informeren als er problemen optreden in de levering van pakketten of data aan verandering onderhevig zijn
 • Om u te kunnen wijzen op jaarlijkse herbeoordelingen en het eventuele stopzetten van de levering van voedselpakketten als gevolg van de herbeoordeling of om andere redenen
 • Om klachten en/of geschillen en de afhandeling daarvan goed vast te kunnen leggen
 • Om geanonimiseerd managementoverzichten te kunnen maken van het totale cliëntenbestand en een aantal kenmerken daarvan, zoals woonplaats, leefsituatie, geslacht, omvang huishouden, leeftijd inwonende kinderen, duur van de verstrekking van pakketten; deze geanonimiseerde overzichten worden verstrekt aan de bestuursleden van de Voedselbank Zuidoost Drenthe, aan de Vereniging Voedselbanken Nederland en aan de subsidiërende gemeenten in het werkgebied (Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn).

 

Hoe bewaren wij uw gegevens?

De van u ontvangen gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd programma middels toegang tot dat programma via een account dat uitsluitend gebruikt kan worden door de persoon (screener) die uw gegevens heeft opgevraagd en door het bestuurslid dat de screening coördineert. De betreffende computers/laptops via welke het programma bereikbaar is en het programma zelf zijn voldoende beveiligd om virussen, lekken e.d. te voorkomen. In noodgevallen zijn de ingevoerde gegevens ook zichtbaar voor de voorzitter van de Voedselbank Zuidoost Drenthe.

Alle van u ontvangen gegevens worden digitaal opgeslagen, dat wil zeggen dat de Voedselbank Zuidoost Drenthe of een van haar medewerkers géén papieren bewijsstukken van u in ontvangst nemen noch bewaren.

Alle bij de Voedselbank Zuidoost Drenthe betrokken vrijwilligers, d.w.z. bestuur, screeners, coördinatoren en andere vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht, die vastgelegd is in de voor hen verplichte vrijwilligersovereenkomst. Tevens beschikken zij allen over een Verklaring Omtrent Gedrag, zonder welke zij hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Coördinatoren van de uitgiftepunten waar u uw pakket afhaalt ontvangen tweewekelijks een lijst met de namen, cliëntnummers, telefoonnummers, emailadres en omvang huishouden zodat zij weten aan wie een pakket kan worden  verstrekt, en zo nodig contact kunnen opnemen mocht u zich (nog) niet hebben gemeld. Uw aan- of afwezigheid (wel of niet ophalen van uw voedselpakket) wordt door de coördinator van het uitgiftepunt aan het bestuurslid dat voor de administratie verantwoordelijk is, doorgegeven.

Indien u daar toestemming voor hebt gegeven middels het toestemmingsformulier kunnen uw gegevens worden gedeeld met: de Stichting Jarige Job, Humanitas, Leger des Heils, Stichting Leergeld. In dat geval worden alléén die gegevens gedeeld die van belang zijn voor de hulp of dienst die u van de betreffende organisatie(s) kunt verkrijgen. Deze organisaties hebben onderling geheimhouding van gedeelde gegevens afgesproken.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens tot 1 jaar nadat de verstrekking van voedselpakketten is stopgezet.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens?

U kunt:

 • Een overzicht krijgen van de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd
 • Uw persoonsgegevens laten bijwerken, wijzigen, laten verwijderen of vernietigen mits de door ons te leveren diensten dat niet verhinderen
 • De verwerking van uw persoonsgegevens door ons doen eindigen of beperken mits de door ons te leveren diensten dat niet verhinderen
 • Een klacht indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan bij het bestuur, die daarover binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een uitspraak doet. Mocht u zich niet met deze uitspraak kunnen verenigen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

De rechten die wij hier noemen kunnen gevolgen hebben voor de verstrekking van pakketten, reden waarom enige beperking is aangebracht. Als wij bv. geen correcte of helemaal geen contactgegevens hebben, of als u weigert inkomensgegevens te verstrekken is het niet mogelijk u een voedselpakket te geven.

Heeft u vragen over dit onderdeel, dan kunt u zich richten tot het bestuurslid verantwoordelijk voor de administratie of tot de secretaris. Wilt u gebruik maken van een van uw rechten stuur dan een email naar secretaris@voedselbankzuidoostdrenthe.nl met uw concrete verzoek. Daarop zal binnen 14 dagen worden geantwoord.

 

Foto’s en/of ander beeldmateriaal

Ten behoeve van onze website, van andere media-uitingen die naar het oordeel van het bestuur van belang zijn voor de positie van de Voedselbank en de door haar verrichte taak, kunnen van of op uitgiftepunten tijdens de uitgifte van pakketten foto’s, video’s of anderszins worden gemaakt, waarbij het bestuur zal garanderen dat cliënten niet of onherkenbaar in beeld komen. U kunt in een dergelijke situatie altijd aangeven dat van u onder geen voorwaarde beelden mogen worden gemaakt, aan welke wens gehoor zal worden gegeven.

 

Toestemming

Bij de aanmelding als toekomstige cliënt van de Voedselbank Zuidoost Drenthe geeft u aan akkoord te gaan met deze verklaring en de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en gebruiken.

 

Wijzigingen

Het bestuur van de Voedselbank Zuidoost Drenthe kan deze privacyverklaring aanpassen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in wetgeving of rechtspraak en als gevolg van wijzigingen in de organisatie.

 

Adresgegevens

Voor alle contactgegevens: zie de contactpagina

 

 

Monitoren gedrag bezoeker

Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

Gebruik van cookies

Deze website plaatst cookies bij bezoekers. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

Websites van derden

Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Inschrijfformulier / Contactformulier

Via deze website bieden wij de mogelijkheid om een aanvraag te doen of contact op te nemen dit middels een formulier, waarbij u gevraagd wordt om diverse gegevens in te vullen om uw inschrijving of contactaanvraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig.

 

Wijzigingen in deze privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het verdient aanbeveling om deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe?. Meld je dan aan voor de GRATIS nieuwsbrief! Aanmelden gaat heel eenvoudig en snel.

Volg de Voedselbank ook op social media.

E

Secretariaat

Voor algemene informatie en activiteiten

Contactpersoon: Paul van Olffen

Telefoon: 06 - 28 26 34 09

E-mailadres:
secretariaat@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Cliënten

Voor cliënt vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Gretha de Boer

Telefoon: 06 - 15 32 18 97
Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur

E-mailadres:                                  g.deboer@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Bestuur

Voor bestuurlijke aangelegenheden

Contactpersoon: Ton Sleeking

Telefoon: 06 - 52 49 03 49

E-mailadres:                                  voorzitter@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Magazijn

Voor afspraak maken doneren voedsel

Contactpersoon: Margaret Jeuring

Telefoon: 06 - 18 67 85 58

E-mailadres:
m.jeuring@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Voedselveiligheid

Voor vragen over voedselveiligheid

Vacature

E

Vervoer

Voor afspraak maken vervoer voedsel

Contactpersoon: Willem Meijering

Telefoon: 06 - 38 54 09 79

E-mailadres:
w.meijering@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Financiën

Voor vragen over financiële donatie

Contactpersoon: Agnes van Veldhoven

Telefoon: 06 23 00 72 03

E-mailadres:                                  penningmeester@voedselbankzuidoostdrenthe.nl